Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew - Aktualności - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew

Opublikowany przez w ogłoszenia ·
Tags: studiumuwarunkowańikierunkówplanistyka

     W dniu 21 stycznia 2013 r. ukazało sie ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowanego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego. Chociaż Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych jednak wiąże Wójta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

     Obszar Helenowa w Studium w całości został przyporządkowany do terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Zastanawia fakt pominięcia terenów UP - zabudowy usług publicznych. Z lektury studium można wyczytać, m.in. że w Helenowie znajduje sie jeden zabytek gminny i jest to kapliczka wiejska. Helenów jest również przewidziany do podłączenia do gminnej sieci wodociągowej. W przyszłości kilka kilometrów od Helenowa, może powstać również farma wiatrowa, gdyż na południe od miejscowości Borki Sołdy znajduje sie obszar przeznaczony w Studium do lokalizacji elektrowni wiatrowych.


     
Studium wyłożone będzie w okresie od 31 stycznia do 22 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 19 lutego 2013 r. w urzędzie gminy na sali konferencyjnej o godzinie 10:00. Warto zapoznać się z dokumentacją projektową Studium dostępną on-line, na stronie: http://wisniew.pl/projekt-studium.
Brak komentarzy


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego